GÀ SẤT LÁ CHANH HŨ 100G


Product code: S000056
Manufacturer : THẢO NGUYÊN PHÁT
Place to sell : N/A
Price: 53 000 VND / 1 Hũ
:
Place an Order :  
GÀ SẤY LÁ CHANH
Product details
GÀ SẤY LÁ CHANH
Products in this Category